Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
82

I C 512/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji
Sygn. akt I C 512/16 upr. UZASADNIENIE Powód P. (...) w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu J. C. wniósł o zasądzenie kwoty 16 005,36 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 24.03.2016 r. do dnia zapłaty. Jako podstawę roszczenia powód wskazał umowę bankową z dnia 19.08.2004 r. łączącą pozwanego z poprzednikiem prawnym powoda. Powód w uzasadnieniu pozwu twierdził, że na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 28.08.2015 r. nabył od Banku (...) S.A.
Czytaj więcej»

I C 571/19

zarządzenie, wyrok, protokół

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2019-08-13

Data publikacji: 2020-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 571/19 upr PROTOKÓŁ Na rozprawie dnia 13 sierpnia 2019 roku - za powoda nie stawił się nikt, pełnomocnik zawiadomiony prawidłowo jak na k. 37, pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy jak na k. 36, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodnicząca ogłosiła wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy
Czytaj więcej»

I C 584/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

I C upr 584/17 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w W. domagała się zasądzenia od pozwanej A. S. kwoty 1921,62 zł. wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku jednak nie wyższymi niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, twierdząc iż należność powyższa wynika z umowy pożyczki, której powódka udzieliła pozwanej, a pozwana miała ją spłacić do 17.05.2014r. Powódka wniosła o wydanie nakazu zapła
Czytaj więcej»

I C 617/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 617/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: sekr. sąd. Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2016 na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w B. przeciwko U. L. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki B. (...) w B. na rzecz pozwanej U. L. kwotę 617,00 zł (sześciuset siedemnastu złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

I C 648/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-12-07

Data publikacji: 2018-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 648/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: staż. P. B. po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa G. (...) z siedzibą w W. przeciwko D. N. o zapłatę I zasądza od pozwanego D. N. na rzecz powoda G. (...) z siedzibą w W. kwotę 40.887,18 zł (czterdziestu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu siedmiu złotych osi
Czytaj więcej»

I C 648/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 648/17 UZASADNIENIE Powód: G. (...) z siedzibą w W. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko D. N. , domagając się zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 40.887,18 zł z odsetkami: - od kwoty 31.900,17 zł – z odsetkami w wysokości umownej tj. czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia pozwu (tj. 9 grudnia 2016 roku) do dnia zapłaty, od kwoty 7.588,65 zł z odsetkami ustawowymi za opóźni
Czytaj więcej»

I C 651/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.
Sygn. akt I C 651/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Krzewińska po rozpoznaniu w dniu 03 października 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa T. (...) z siedzibą w W. (...) przeciwko W. W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. (...) z siedzibą w W. na rzecz pozwanego W. W. kwo
Czytaj więcej»

I C 673/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: niezasadne jest roszczenie o zwrot kosztów wpisowego do koła łowieckiego z tytułu niewykonywania uprawnień przez powoda z tytułu uczestnictwa.
Sygn. akt I C 673/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Walasek Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Krzewińska po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa W. O. przeciwko Zarządowi Koła Łowieckiego (...) w B. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 726/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2016-11-23

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 726/15 UZASADNIENIE Powód H. P. (1) , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył pozew przeciwko Gminie Miejskiej Ś. , domagając się ustalenia istnienia stosunku najmu między powodem H. P. (1) a Miastem Ś. lokalu mieszkalnego położonego w Ś. przy ul. (...) , w związku z wstąpieniem powoda w stosunek najmu w miejsce byłego najemcy lokalu, J. P. , zmarłego w dniu 14 lutego 2015 roku w Ś. , jak również zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym k
Czytaj więcej»

I C 767/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-09-13

Data publikacji: 2019-07-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 767/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Dobraszczyk po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko U. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego U. (...) w W. na rzecz powódki A. K. tytułem zadośćuczynienia kwotę 40.000,00 zł (czterdziestu tysięcy złotych) z ods
Czytaj więcej»