Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 268/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 268/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 5 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: sekr. sądowy Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy w postępowaniu uproszczonym z powództwa S. N. przeciwko A. J. i R. J. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych A. J. i R. J. na rzecz powoda S. N. kwotę 3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych) z odset
Czytaj więcej»

I C 291/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym, natomiast nabywca wierzytelności nie będący bankiem, nawet jeżeli nabycie nastąpiło po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 par. 1 (...)
Sygn. akt I C 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w G. (...) przeciwko D. L. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda B. (...) w G. na rzecz pozwanej D. L. kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące osiemset sied
Czytaj więcej»

I C 291/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 291/16 upr. UZASADNIENIE Powód B. (...) z siedzibą w G. w dniu 19.02.1016 r. złożył pozew przeciwko D. L. o zapłatę kwoty 15 609,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 15.11.2005r. pozwana D. L. zawarła z (...) S.A. umowę kredytu gotówkowego. Pozwany zdaniem powoda nie wykonał swojego zobowiązania wynikającego z powyższej u
Czytaj więcej»

I C 297/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-08-04

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 297/16 UZASADNIENIE Powódka: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w W. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko B. S. , domagając się zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz kwoty 3.813,40 zł, w tym: - kwoty 3.499,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem należności głównej, będącej kwotą pożyczki udzielonej zgodnie z um
Czytaj więcej»

I C 323/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierzytelność w treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością zbywającego banku, ale nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia.
Sygn. akt I C 323/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 16 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trośniak Protokolant: sekr. sąd. Ilona Ciesielska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w G. przeciwko D. B. o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 13 maja 2016 roku, 2 oddala powództwo, 3 zasądza od powoda B.
Czytaj więcej»

I C 512/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji
Sygn. akt I C 512/16 upr. UZASADNIENIE Powód P. (...) w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu J. C. wniósł o zasądzenie kwoty 16 005,36 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 24.03.2016 r. do dnia zapłaty. Jako podstawę roszczenia powód wskazał umowę bankową z dnia 19.08.2004 r. łączącą pozwanego z poprzednikiem prawnym powoda. Powód w uzasadnieniu pozwu twierdził, że na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 28.08.2015 r. nabył od Banku (...) S.A.
Czytaj więcej»

I C 617/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 617/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: sekr. sąd. Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2016 na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w B. przeciwko U. L. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki B. (...) w B. na rzecz pozwanej U. L. kwotę 617,00 zł (sześciuset siedemnastu złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

I C 726/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-11-23

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 726/15 UZASADNIENIE Powód H. P. (1) , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył pozew przeciwko Gminie Miejskiej Ś. , domagając się ustalenia istnienia stosunku najmu między powodem H. P. (1) a Miastem Ś. lokalu mieszkalnego położonego w Ś. przy ul. (...) , w związku z wstąpieniem powoda w stosunek najmu w miejsce byłego najemcy lokalu, J. P. , zmarłego w dniu 14 lutego 2015 roku w Ś. , jak również zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym k
Czytaj więcej»

I C 778/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-11-02

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 778/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 2 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: sekr. sąd. Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa P. R. , M. R. (1) , M. R. (2) , B. O. , M. O. , A. R. i G. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. R. kwotę 69.000,00 zł (sześćdziesięci
Czytaj więcej»

I C 798/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 798/16 UZASADNIENIE Powód: P. (...) , działający na rzecz Ł. O. i P. K. , złożył pozew przeciwko M. Z. , domagając się zasądzenia od pozwanego M. Z. na rzecz Ł. O. kwoty 300,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, jak również zasądzenia od pozwanego M. Z. na rzecz P. K. kwoty 300,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu
Czytaj więcej»