Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

I C 60/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wartość szkody łowieckiej jest wartością szacunkową i nigdy nie odzwierciedla wartości realnie poniesionej przez rolnika szkody.
Sygn. akt I C 60/15 UZASADNIENIE Powód R. G. domagał się zasądzenia od pozwanego S. (...) kwoty 7 176, 00 zł twierdząc, że kwota ta należy mu się z tytułu szkód łowieckich w uprawie żyta ozimego wyrządzonych przez dziki w 2014r. Wysokość dochodzonego roszczenia powód oparł na operacie szacowania szkody z dnia 20 sierpnia 2014r. zleconego przez powoda W. K. . Na rozprawie w dniu19.03.2015 r. (k.48) powód sprecyzował swoje żądanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie domagając się ich od dn
Czytaj więcej»

I C 116/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 116/16 UZASADNIENIE Powódka: R. (...) sp. z o.o. w B. , reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła pozew przeciwko M. U. , żądając zasądzenia od pozwanej na rzecz powódki kwoty 1.073,65 zł, w tym kwoty 1.027,27 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 11 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty i kwoty 46,38 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że powód św
Czytaj więcej»

I C 126/19

wyrok, protokół

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2019-04-09

Data publikacji: 2020-08-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 126/19upr PROTOKÓŁ Na rozprawie dnia 09 kwietnia 2019 r. - za powoda- pełnomocnik nie stawił się, prawidłowo zawiadomiony jak na k. 56, - pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy – w trybie awizo jak na k. 59, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodnicząca ogłosiła wyrok zaoczny. Przewodnicząca Protokolant SSR Joanna Kurek sekr. sąd. Adam Strzelecki WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSP
Czytaj więcej»

I C 165/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2019-05-29

Data publikacji: 2020-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepisy art. 224 kc i 225 kc odnoszą się do rozliczeń pomiędzy właścicielem rzeczy a jej posiadaczem samoistnym. Nie mogą zatem mieć zastosowania do rozliczenia pomiędzy właścicielem a osobą posiadającą rzecz na podstawie umowy użyczenia, która jest posiadaczem zależnym.
Sygn. akt I C 165/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 29 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 r. w Białogardzie sprawy z powództwa D. K. przeciwko A. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda D. K. na rzecz pozwanego A. K. kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa pr
Czytaj więcej»

I C 268/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 268/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 5 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: sekr. sądowy Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy w postępowaniu uproszczonym z powództwa S. N. przeciwko A. J. i R. J. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych A. J. i R. J. na rzecz powoda S. N. kwotę 3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych) z odset
Czytaj więcej»

I C 60/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wartość szkody łowieckiej jest wartością szacunkową i nigdy nie odzwierciedla wartości realnie poniesionej przez rolnika szkody.
Sygn. akt I C 60/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Banaszek-Popławska Protokolant: sekr. sąd. Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa R. G. przeciwko S. (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. (...) na rzecz powoda R. G. kwotę 3.505,98 zł (trzy tysiące pięćset pięć złotych 98/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dni
Czytaj więcej»

I C 291/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym, natomiast nabywca wierzytelności nie będący bankiem, nawet jeżeli nabycie nastąpiło po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 par. 1 (...)
Sygn. akt I C 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) w G. (...) przeciwko D. L. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda B. (...) w G. na rzecz pozwanej D. L. kwotę 4.817,00 zł (cztery tysiące osiemset sied
Czytaj więcej»

I C 1107/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1107/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Emilia Jankowska po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w B. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej żądania odsetkowego: od kwoty 10.822,61 zł za okres od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 1
Czytaj więcej»

I C 1168/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-08-02

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla uznania, że potrącenie wywołało skutek prawny w postaci wygaśnięcia (umorzenia) wzajemnych wierzytelności, nie wystarczy samo powoływanie się na fakt przysługiwania wierzytelności przeznaczonej do potrącenia. Istnienie tej wierzytelności należy udowodnić.
I C 1168/15 upr UZASADNIENIE Powód Skarb Państwa P. (...) z siedzibą w Ś. (...) w dniu 04 listopada 2015r., złożył pozew przeciwko H. R. o zapłatę kwoty 73,64 zł, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 marca 2015r. do dnia zapłaty tytułem nieuiszczonego czynszu za dzierżawę gruntu rolnego w 2015 roku. Nadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że od dnia 29 stycznia 2007r. łączyła go z pozwanym umowa dzierżawy gruntu
Czytaj więcej»

I C 1295/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1295/15 UZASADNIENIE Powodowie: A. K. i mał. S. F. , reprezentowany przez matkę, złożyli pozew przeciwko (...) S.A. w W. , domagając się zasądzenia od pozwanego: - na rzecz powódki A. K. – kwoty 20.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 3 lipca 2015 roku do dnia zapłaty, na rzecz powoda S. F. – kwoty 10.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 3 lipca 2015 roku do dnia zapłaty, jak również zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesow
Czytaj więcej»