Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
72

I Ns 518/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 POSTANOWIENIE dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Kwietniewska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z wniosku A. W. z udziałem (...) Bank (...) S.A. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie o odrzuceniu spadku po zm. K. W. postanawia: 1 odmówić zatwierdz
Czytaj więcej»

I Ns 518/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 UZASADNIENIE Wnioskodawca A. W. (1) , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w sprawie z udziałem (...) Bank (...) S.A. we W. i G. W. wniosek o przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłej w dniu 1 marca 2012 roku K. W. , przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku po w/w zmarłej oraz zatwierdzenie oświadczenia wnioskodawcy o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o o
Czytaj więcej»

I Ns 604/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności w zasadzie powinno być jednorazowe, a jeżeli właściciel poniósł szkodę, powinien to udowodnić a doznany uszczerbek majątkowy musi być wzięty pod uwagę przy ustaleniu „odpowiedniego wynagrodzenia”.
I Ns 604/14 UZASADNIENIE Wnioskodawcy K. B. i J. B. domagali się ustanowienia na rzecz uczestnika G. (...) SA w T. P. służebności przesyłu o zakresie opisanym w art. 305(1) kc i przebiegu opisanym w załączonej do wniosku mapie ewidencyjnej, polegającej na prawie korzystania przez uczestnika postepowania w części nieruchomości składającej się z działki nr (...) położonej w miejscowości Ś. , obręb (...) , jedn. Ewidencyjna G 253, dla których Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział Zamiejscowy w Ś. pro
Czytaj więcej»

IV P 25/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Sygn. akt IV P 25/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca : SSR Agnieszka Bajor Protokolant: Edyta Kuśmierczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 kwietnia 2016 r. w B. z powództwa I. C. przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Z. o ustalenie wypadku przy pracy I oddala powództwo; II zasądza ze Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii (...) Radcy Prawnej M. K. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) powię
Czytaj więcej»

IV P 25/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Sygn. akt IVP 25/15 UZASADNIENIE Powódka I. C. domagała się ustalenia, że jej mąż M. C. w dniu 25 listopada 2014 r. uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Pozwany Urząd Miasta i Gminy w Z. wniósł o oddalenie powództwa w całości. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. C. został skierowany na staż do Urzędu Miejskiego w Z. na okres od 28 sierpnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. do wykonywania pracy robotnika gospodarczego. ( dowód: umowa, aneks, skierowanie – k. 13-16, 41, 44-46 ) M. C. nie ch
Czytaj więcej»

III RC 60/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Sygn. akt III RC 60/17 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki W. H. , jej matka E. H. wniosła przeciwko pozwanemu J. H. (1) pozew o podwyższenie alimentów z kwoty 800 zł. do 2000 zł. miesięcznie. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Małoletnia powódka W. H. jest córką pozwanego. Ma szesnaście lat i mieszka z matką, której powierzone zostało wykonywanie władzy rodzicielskiej w sprawie o rozwód. Powódka dotychczas mieszkała w Ś. i wraz z
Czytaj więcej»

IV P 125/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 6.264 zł brutto tytułem odprawy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r do dnia zapłaty
Sygn. akt IV P 125/16 UZASADNIENIE Powódka K. J. domagała się od pozwanej C. (...) w S. zapłaty kwoty 6.300 zł tytułem odprawy w związku z przejściem na emeryturę wraz z odsetkami od dnia 01 maja 2016 r. do dnia zapłaty. Pozwana C. (...) w S. wniosła o oddalenie powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powódka K. J. była zatrudniona od dnia 15 maja 1990 r. początkowo w Zespole (...) w B. , a następnie w ciągłości zatrudnienia w Szpitalu (...) w B. , R. (...) w B. , a od dnia 01 styczni
Czytaj więcej»

IV P 125/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanejna rzecz powódki kwotę 6.264 zł brutto tytułem odprawy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r do dnia zapłaty
Sygn. akt IV P 125/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Bajor Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Cegiełka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2016 r. w B. sprawy z powództwa K. J. przeciwko Centrum (...) sp. z o.o. w S. o odprawę I zasądza od pozwanej Centrum (...) sp. z o.o. w S. na rzecz powódki K. J. kwotę 6.264 zł (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote
Czytaj więcej»

I C 60/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wartość szkody łowieckiej jest wartością szacunkową i nigdy nie odzwierciedla wartości realnie poniesionej przez rolnika szkody.
Sygn. akt I C 60/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Banaszek-Popławska Protokolant: sekr. sąd. Anna Kurczak po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa R. G. przeciwko S. (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. (...) na rzecz powoda R. G. kwotę 3.505,98 zł (trzy tysiące pięćset pięć złotych 98/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dni
Czytaj więcej»

I C 60/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wartość szkody łowieckiej jest wartością szacunkową i nigdy nie odzwierciedla wartości realnie poniesionej przez rolnika szkody.
Sygn. akt I C 60/15 UZASADNIENIE Powód R. G. domagał się zasądzenia od pozwanego S. (...) kwoty 7 176, 00 zł twierdząc, że kwota ta należy mu się z tytułu szkód łowieckich w uprawie żyta ozimego wyrządzonych przez dziki w 2014r. Wysokość dochodzonego roszczenia powód oparł na operacie szacowania szkody z dnia 20 sierpnia 2014r. zleconego przez powoda W. K. . Na rozprawie w dniu19.03.2015 r. (k.48) powód sprecyzował swoje żądanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie domagając się ich od dn
Czytaj więcej»