Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
82

I Ns 518/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 POSTANOWIENIE dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Kwietniewska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z wniosku A. W. z udziałem (...) Bank (...) S.A. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie o odrzuceniu spadku po zm. K. W. postanawia: 1 odmówić zatwierdz
Czytaj więcej»

I Ns 518/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 UZASADNIENIE Wnioskodawca A. W. (1) , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w sprawie z udziałem (...) Bank (...) S.A. we W. i G. W. wniosek o przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłej w dniu 1 marca 2012 roku K. W. , przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku po w/w zmarłej oraz zatwierdzenie oświadczenia wnioskodawcy o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o o
Czytaj więcej»

I Ns 604/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności w zasadzie powinno być jednorazowe, a jeżeli właściciel poniósł szkodę, powinien to udowodnić a doznany uszczerbek majątkowy musi być wzięty pod uwagę przy ustaleniu „odpowiedniego wynagrodzenia”.
I Ns 604/14 UZASADNIENIE Wnioskodawcy K. B. i J. B. domagali się ustanowienia na rzecz uczestnika G. (...) SA w T. P. służebności przesyłu o zakresie opisanym w art. 305(1) kc i przebiegu opisanym w załączonej do wniosku mapie ewidencyjnej, polegającej na prawie korzystania przez uczestnika postepowania w części nieruchomości składającej się z działki nr (...) położonej w miejscowości Ś. , obręb (...) , jedn. Ewidencyjna G 253, dla których Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział Zamiejscowy w Ś. pro
Czytaj więcej»

III RC 60/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Sygn. akt III RC 60/17 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki W. H. , jej matka E. H. wniosła przeciwko pozwanemu J. H. (1) pozew o podwyższenie alimentów z kwoty 800 zł. do 2000 zł. miesięcznie. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Małoletnia powódka W. H. jest córką pozwanego. Ma szesnaście lat i mieszka z matką, której powierzone zostało wykonywanie władzy rodzicielskiej w sprawie o rozwód. Powódka dotychczas mieszkała w Ś. i wraz z
Czytaj więcej»

IV P 25/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Sygn. akt IVP 25/15 UZASADNIENIE Powódka I. C. domagała się ustalenia, że jej mąż M. C. w dniu 25 listopada 2014 r. uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Pozwany Urząd Miasta i Gminy w Z. wniósł o oddalenie powództwa w całości. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. C. został skierowany na staż do Urzędu Miejskiego w Z. na okres od 28 sierpnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. do wykonywania pracy robotnika gospodarczego. ( dowód: umowa, aneks, skierowanie – k. 13-16, 41, 44-46 ) M. C. nie ch
Czytaj więcej»

IV P 125/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 6.264 zł brutto tytułem odprawy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r do dnia zapłaty
Sygn. akt IV P 125/16 UZASADNIENIE Powódka K. J. domagała się od pozwanej C. (...) w S. zapłaty kwoty 6.300 zł tytułem odprawy w związku z przejściem na emeryturę wraz z odsetkami od dnia 01 maja 2016 r. do dnia zapłaty. Pozwana C. (...) w S. wniosła o oddalenie powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powódka K. J. była zatrudniona od dnia 15 maja 1990 r. początkowo w Zespole (...) w B. , a następnie w ciągłości zatrudnienia w Szpitalu (...) w B. , R. (...) w B. , a od dnia 01 styczni
Czytaj więcej»

I C 373/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak wypowiedzenia umowy pożyczki w sytuacji braku spłaty po stronie pożyczkodawcy nie powoduje ujemnych konsekwencji dla pożyczkodawcy i może on skutecznie dochodzić roszczenia z tytułu zawartej umowy. Roszczenia skutecznie może dochodzić także nabywca wierzytelności.
I Cupr 373/16 UZASADNIENIE Powód: K. (...) z siedzibą w W. , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew przeciwko B. S. , żądając zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 1556,59 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 1424,05 zł. od dnia 11.10.2015r. od kwoty 24,03 zł. Od dnia 11.05.2015r., od kwoty 33,51 zł. od dnia 17.12.2015r., od kwoty 75 zł. od dnia 11.06.2015r. wszystkie do dnia zapłaty do dnia zapłaty, jak również kosztów pro
Czytaj więcej»

I C 395/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-09-27

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 395/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant starszy sekretarz sądowy Emilia Jankowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko E. S. o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej kwoty 610,00 zł (sześciuset dziesięciu złotych), II zasądza od pozwanej E. S. na rzecz powód
Czytaj więcej»

I C 512/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji
Sygn. akt I C 512/16 upr. UZASADNIENIE Powód P. (...) w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu J. C. wniósł o zasądzenie kwoty 16 005,36 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. od dnia 24.03.2016 r. do dnia zapłaty. Jako podstawę roszczenia powód wskazał umowę bankową z dnia 19.08.2004 r. łączącą pozwanego z poprzednikiem prawnym powoda. Powód w uzasadnieniu pozwu twierdził, że na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 28.08.2015 r. nabył od Banku (...) S.A.
Czytaj więcej»

I C 571/19

zarządzenie, wyrok, protokół

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2019-08-13

Data publikacji: 2020-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 571/19 upr PROTOKÓŁ Na rozprawie dnia 13 sierpnia 2019 roku - za powoda nie stawił się nikt, pełnomocnik zawiadomiony prawidłowo jak na k. 37, pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy jak na k. 36, nie złożył żadnych wyjaśnień – ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodnicząca ogłosiła wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy
Czytaj więcej»