Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

I C 1067/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-11-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1067/17 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant stażysta Ewa Makrocka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. w Białogardzie sprawy w postępowaniu uproszczonym z powództwa J. Ś. przeciwko B. J. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. J. na rzecz powoda J. Ś. kwotę 3.542,23 zł (trzech tysięcy pięciuset czterdziestu dwóch złotych 23/100); II w pozostałym zakresie
Czytaj więcej»

I C 1070/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-06-21

Data publikacji: 2020-08-12

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 1070/17 UZASADNIENIE Powód W. D. złożył pozew przeciwko B. K. , domagając się (w oparciu o art. 448 kc ) zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – naruszenie dóbr osobistych - poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 50.000,00 zł, jak również kosztów postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że doszło do uchybień, przewinień służbowych, oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa i uchybienia godności sędziego, nadużywania wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbo
Czytaj więcej»

I C 1295/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1295/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant starszy sekretarz sądowy Ilona Ciesielska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017r. w Białogardzie sprawy z powództwa A. K. i S. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowym
Czytaj więcej»

I C 1295/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1295/15 UZASADNIENIE Powodowie: A. K. i mał. S. F. , reprezentowany przez matkę, złożyli pozew przeciwko (...) S.A. w W. , domagając się zasądzenia od pozwanego: - na rzecz powódki A. K. – kwoty 20.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 3 lipca 2015 roku do dnia zapłaty, na rzecz powoda S. F. – kwoty 10.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 3 lipca 2015 roku do dnia zapłaty, jak również zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesow
Czytaj więcej»

I C 1696/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest uzgodnieniem treści księgi wieczystej w rozumieniu art. 10 u.k.w.h. sprostowanie oznaczenia nieruchomości na podstawie art. 27 u.k.w.h. i art. 626 ze zn. 13 par. 1 kpc, albowiem wpisy w dziale I-O nie są objęte domniemaniem prawidłowości z art. 3 ani nie są chronione rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Dlatego sprostowanie (...)
Sygn. akt I C 1696/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 26 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Ćwiertnia Protokolant: sekr. sąd. Ilona Ciesielska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa K. M. i R. M. przeciwko SP- Staroście Powiatu (...) i P. (...) Spółce Akcyjnej w W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem I oddala powództwo, II z
Czytaj więcej»

I C 1191/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela nie wywołuje skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia analogicznie do umorzenia postępowania wobec cofnięcia pozwu. Art.203 §2 kpc stanowi, że pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Przepis ten poprzez art.13 §2 kpc ma odpowiednie (...)
Sygn. akt I C 1191/15 UZASADNIENIE Powód P. (...) z siedzibą we W. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu T. N. wniósł o zasądzenie kwoty 13 026,27 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tj. 22.09.2015 r. do dnia zapłaty. Jako podstawę roszczenia powód wskazał umowę bankową z dnia 0.07.2007 r. łączącą pozwanego i poprzednika prawnego powoda. Powód w uzasadnieniu pozwu twierdził, że na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 26.11.2014 r. nabył od pierwotnego wierzyciela Bank
Czytaj więcej»

I Ns 518/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 POSTANOWIENIE dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Kwietniewska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z wniosku A. W. z udziałem (...) Bank (...) S.A. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie o odrzuceniu spadku po zm. K. W. postanawia: 1 odmówić zatwierdz
Czytaj więcej»

I Ns 604/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności w zasadzie powinno być jednorazowe, a jeżeli właściciel poniósł szkodę, powinien to udowodnić a doznany uszczerbek majątkowy musi być wzięty pod uwagę przy ustaleniu „odpowiedniego wynagrodzenia”.
I Ns 604/14 UZASADNIENIE Wnioskodawcy K. B. i J. B. domagali się ustanowienia na rzecz uczestnika G. (...) SA w T. P. służebności przesyłu o zakresie opisanym w art. 305(1) kc i przebiegu opisanym w załączonej do wniosku mapie ewidencyjnej, polegającej na prawie korzystania przez uczestnika postepowania w części nieruchomości składającej się z działki nr (...) położonej w miejscowości Ś. , obręb (...) , jedn. Ewidencyjna G 253, dla których Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział Zamiejscowy w Ś. pro
Czytaj więcej»

I Ns 518/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 UZASADNIENIE Wnioskodawca A. W. (1) , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w sprawie z udziałem (...) Bank (...) S.A. we W. i G. W. wniosek o przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłej w dniu 1 marca 2012 roku K. W. , przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku po w/w zmarłej oraz zatwierdzenie oświadczenia wnioskodawcy o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o o
Czytaj więcej»

IV P 25/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Sygn. akt IVP 25/15 UZASADNIENIE Powódka I. C. domagała się ustalenia, że jej mąż M. C. w dniu 25 listopada 2014 r. uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy. Pozwany Urząd Miasta i Gminy w Z. wniósł o oddalenie powództwa w całości. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. C. został skierowany na staż do Urzędu Miejskiego w Z. na okres od 28 sierpnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. do wykonywania pracy robotnika gospodarczego. ( dowód: umowa, aneks, skierowanie – k. 13-16, 41, 44-46 ) M. C. nie ch
Czytaj więcej»