Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

I C 1041/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest przewozem z grzeczności przewóz bliskiego członka rodziny w celu realizacji wspólnego celu rodzinnego. Odpowiedzialność kierującego pojazdem za szkodę na osobie kształtuje się na zasadzie winy a nie ryzyka.
Sygn. akt I C 1041/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 7 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie Przewodnicząca SSR Iwona Banaszek - Popławska Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Sala po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 r. w Białogardzie na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko T. (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. L. kwotę 400,00 zł (czterysta złotych), II zasądza od pozwanego T. (...) S.A. w W.
Czytaj więcej»

I C 1168/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-08-02

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla uznania, że potrącenie wywołało skutek prawny w postaci wygaśnięcia (umorzenia) wzajemnych wierzytelności, nie wystarczy samo powoływanie się na fakt przysługiwania wierzytelności przeznaczonej do potrącenia. Istnienie tej wierzytelności należy udowodnić.
I C 1168/15 upr UZASADNIENIE Powód Skarb Państwa P. (...) z siedzibą w Ś. (...) w dniu 04 listopada 2015r., złożył pozew przeciwko H. R. o zapłatę kwoty 73,64 zł, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 marca 2015r. do dnia zapłaty tytułem nieuiszczonego czynszu za dzierżawę gruntu rolnego w 2015 roku. Nadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że od dnia 29 stycznia 2007r. łączyła go z pozwanym umowa dzierżawy gruntu
Czytaj więcej»

I C 1107/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1107/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Emilia Jankowska po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w B. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I umarza postępowanie w części dotyczącej żądania odsetkowego: od kwoty 10.822,61 zł za okres od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 1
Czytaj więcej»

I C 1295/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 1295/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Joanna Kurek Protokolant starszy sekretarz sądowy Ilona Ciesielska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017r. w Białogardzie sprawy z powództwa A. K. i S. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) z odsetkami ustawowym
Czytaj więcej»

I Ns 518/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 POSTANOWIENIE dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Kurek Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Kwietniewska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 roku w Białogardzie na rozprawie sprawy z wniosku A. W. z udziałem (...) Bank (...) S.A. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie o odrzuceniu spadku po zm. K. W. postanawia: 1 odmówić zatwierdz
Czytaj więcej»

I Ns 518/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 518/16 UZASADNIENIE Wnioskodawca A. W. (1) , reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył w sprawie z udziałem (...) Bank (...) S.A. we W. i G. W. wniosek o przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłej w dniu 1 marca 2012 roku K. W. , przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku po w/w zmarłej oraz zatwierdzenie oświadczenia wnioskodawcy o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o o
Czytaj więcej»

I C 1191/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela nie wywołuje skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia analogicznie do umorzenia postępowania wobec cofnięcia pozwu. Art.203 §2 kpc stanowi, że pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Przepis ten poprzez art.13 §2 kpc ma odpowiednie (...)
Sygn. akt I C 1191/15 UZASADNIENIE Powód P. (...) z siedzibą we W. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu T. N. wniósł o zasądzenie kwoty 13 026,27 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tj. 22.09.2015 r. do dnia zapłaty. Jako podstawę roszczenia powód wskazał umowę bankową z dnia 0.07.2007 r. łączącą pozwanego i poprzednika prawnego powoda. Powód w uzasadnieniu pozwu twierdził, że na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 26.11.2014 r. nabył od pierwotnego wierzyciela Bank
Czytaj więcej»

III RC 60/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Sygn. akt III RC 60/17 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki W. H. , jej matka E. H. wniosła przeciwko pozwanemu J. H. (1) pozew o podwyższenie alimentów z kwoty 800 zł. do 2000 zł. miesięcznie. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Małoletnia powódka W. H. jest córką pozwanego. Ma szesnaście lat i mieszka z matką, której powierzone zostało wykonywanie władzy rodzicielskiej w sprawie o rozwód. Powódka dotychczas mieszkała w Ś. i wraz z
Czytaj więcej»

IV P 125/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 6.264 zł brutto tytułem odprawy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 r do dnia zapłaty
Sygn. akt IV P 125/16 UZASADNIENIE Powódka K. J. domagała się od pozwanej C. (...) w S. zapłaty kwoty 6.300 zł tytułem odprawy w związku z przejściem na emeryturę wraz z odsetkami od dnia 01 maja 2016 r. do dnia zapłaty. Pozwana C. (...) w S. wniosła o oddalenie powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powódka K. J. była zatrudniona od dnia 15 maja 1990 r. początkowo w Zespole (...) w B. , a następnie w ciągłości zatrudnienia w Szpitalu (...) w B. , R. (...) w B. , a od dnia 01 styczni
Czytaj więcej»

I Ns 604/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Białogardzie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności w zasadzie powinno być jednorazowe, a jeżeli właściciel poniósł szkodę, powinien to udowodnić a doznany uszczerbek majątkowy musi być wzięty pod uwagę przy ustaleniu „odpowiedniego wynagrodzenia”.
I Ns 604/14 UZASADNIENIE Wnioskodawcy K. B. i J. B. domagali się ustanowienia na rzecz uczestnika G. (...) SA w T. P. służebności przesyłu o zakresie opisanym w art. 305(1) kc i przebiegu opisanym w załączonej do wniosku mapie ewidencyjnej, polegającej na prawie korzystania przez uczestnika postepowania w części nieruchomości składającej się z działki nr (...) położonej w miejscowości Ś. , obręb (...) , jedn. Ewidencyjna G 253, dla których Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział Zamiejscowy w Ś. pro
Czytaj więcej»